browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2021

Zoals eerder vermeld heeft het bestuur zich in 2019 beraden over de toekomst van de Stichting. Dit resulteerde uiteindelijk in het besluit om, na bijna 20 jaar, te komen tot een afronding van de Stichting in 2021. Dit betekent in de praktijk dat we als bestuur gebruik maken van de
bevoegdheid, vastgelegd in de statuten, om de Stichting te ontbinden.

Uiteraard worden de nodige uitgaven in Kisumu in de komende twee jaren gecontinueerd en er wordt samen met onze mensen in Kisumu een kostenplaatje van de verplichtingen gemaakt. De huidige studenten kunnen gewoon hun studie afmaken en we blijven in hun levensonderhoud voorzien. Maar er worden geen nieuwe studenten aangenomen. Ook gaat het bestuur, samen met de council in Kisumu, op zoek naar een of meerdere projecten, die gefinancierd kunnen worden uit het vermogen, dat in de loop der jaren is opgebouwd en op een spaarrekening staat. Deze projecten worden in 2020/ 2021 ontwikkeld.

Als definitieve afsluiting zal het bestuur een bijeenkomst organiseren in het voorjaar ( of gezien de huidige coronasituatie het najaar van 2021),waarbij iedereen, die zich in de loop der jaren met ons verbonden heeft gevoeld, zal worden uitgenodigd.
Kortom: In 2021 komt er een einde aan het bestaan van de Stichting Klaartje Derks voor Kisumu, maar vieren we ook de verbondenheid van heel veel mensen hier en daar in Kisumu, mede dankzij Klaartje.

Want er is en blijft zoveel goeds te doen…….

Namens het bestuur,
Jacques en Yvonne Derks.

 

Beleidsplan 2019-2020
Stichting Klaartje Derks

Het doel van de stichting is het ondersteunen van projecten in Kisumu in Kenya in het bijzonder voor de (aids-)weeskinderen. De eigen inbreng/ verantwoordelijkheid van de lokale mensen staat hierbij centraal. De gedachte aan Klaartje is en blijft de drijfveer van de stichting. Haar werk en haar denkbeelden blijven onlosmakelijk verbonden met ons werk.
Structuur
Kleinschalig met een bestuur, bestaande uit: Yvonne Derks, Eefje Bekker, Corjanne Hageraats en Theo Lucassen. Toon van den Acker is adviseur en Jacques Derks verzorgt de financiële administratie. De taaktoebedeling is als volgt: Corjanne is de contactpersoon voor de vrijwilligers en de opleidingsinstituten (stagiaires), Eefje onderhoudt de website/ facebook en redigeert de Nieuwsbrief. De overige taken worden ad hoc verdeeld.

Registraties
De stichting is opgericht bij notariële acte in Februari 2002 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als een ANBI een Algemeen Nut Beogende Instelling (fiscaal voordeel voor donateurs). De stichting is opgenomen in het register van het CBF Centraal Bureau Fondsenwerving.

Middelen
De stichting houdt zelf geen acties om geld te werven. De stichting heeft in Nederland geen kosten: voor de geringe kosten (b.v. de Nieuwsbrief) zijn afzonderlijke donateurs gevonden. Donaties worden voor 100% ingezet in Kenia. Het streven is € 24.000,- per jaar te besteden in Kisumu en omgeving. De Nederlandse boekhouding wordt gecontroleerd door Claudette Cuppen r.a. uit Cuijk en werkzaam bij Deloitte.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen personeel in loondienst. In Nederland wordt het werk gedaan door vrijwilligers. In Kenia is vrijwilliger Jessica Donia aanwezig, die voor haar werk voor de stichting een kleine vergoeding ontvangt.

Activiteiten bestuur
– In de eerste periode van 2019 zal het bestuur, samen met de council in Kisumu, op zoek moeten gaan naar een vervanging van Jessica Donia.
– Met de Stichting Suba Nederland gaan we kijken in hoeverre wij de geoormerkte gelden kunnen overnemen en in de periode 2019-2021 driemaal per jaar overmaken naar de Suba Foundation te Kenya.
– We zullen ook kritisch moeten kijken naar alle veranderingen, die er ook in Kenya hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren en wat onze plek als Goede Doelen Organisatie daarbij is. Zo geeft de Kenyaanse Overheid steeds meer aan, dat ‘bemoeienissen’ van buitenlandse organisaties niet meer op prijs worden gesteld. De Kenyanen zelf zijn best in staat hun eigen boontjes te doppen.
– Ook zal het bestuur zich beraden over de toekomst van de Stichting en het daaraan gekoppelde beleid. Op 23 maart 2019 is daarover een extra vergadering, waarin diverse scenario’s naast elkaar worden gelegd.

Activiteiten in Kisumu
In Kisumu werkt een vaste vrijwilliger/coördinator: Jessica Donia. Zij beheert de financiën, coördineert de projecten en leidt het lokale bestuur (council). Per 1 oktober 2014 heeft zij een vaste baan op een Internationale school te Kisumu. Het uitvoerende werk wordt voor een groot deel en naar volle tevredenheid gedaan door Richard Achar. Zij werken onder de naam: KLARA FOUNDATION. Deze foundation is in Kenya ingeschreven als SELF HELP GROUP. Voor de uitvoerende werkzaamheden ontvangen de vrijwilligers een vergoeding naast de reiskosten. Wij blijven op de hoogte van de projecten door middel van “Letters of appreciation”/ dankbrieven, mails en rapporten van Jessica en de rapportages van de uitgezonden vrijwilligers. De helpende en controlerende taak van onze uitgezonden vrijwilligers is van groot belang. Per maand wordt de Kenyaanse boekhouding en een maandelijks bankafschrift opgestuurd naar onze Stichting in Beers voor controle. Begin 2017 heeft zich in Kisumu een council gevormd van 4 betrokken en enthousiaste mensen, die het bestuur zullen adviseren welke werkzaamheden en projecten er uitgevoerd worden in en om Kisumu. Het team bestaat uit : Jessica Donia (voorzitter), Paul Othim (lid en social worker), Beryl Oguto (lid en arts) en Richard Achar (coördinator). De bedoeling is, om naast de lopende projecten, vanaf 2018 lokale organisaties/ scholen/ groepen de kans te geven een projectvoorstel in te dienen bij de Klara Foundation, waarin financiële ondersteuning wordt gevraagd.

Overige activiteiten in Nederland
Tenminste eenmaal per jaar geeft de stichting een Nieuwsbrief uit met een oplage van bijna 400 exemplaren.
Vrijwilligers vanuit Kisumu nemen zelfgemaakte producten mee, zoals kaarten, speldjes, sleutelhangers. Deze worden verkocht bij voorlichtingsbijeenkomsten, maar nu ook beperkt in enkele (wereld)winkels.
Daarnaast is een belangrijke activiteit van de stichting is het werven, selecteren, inwerken en uitzenden van Nederlandse vrijwilligers/stagiaires naar Kisumu. Vrijwilligers gaan minimaal voor een periode van 3 maanden naar Kisumu. Voor het werk in Kenia is Jessica Donia de enige contactpersoon/coördinator en zij bepaalt, soms in overleg met het Nederlandse bestuur, welke projecten worden uitgevoerd, ondersteund en gefinancierd. Vrijwilligers en stagiaires gaan volledig op eigen verantwoordelijkheid naar Kisumu. De stichting stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, ziekte, schade, vermissing van geld en of goederen, etc. Er wordt en onderscheid gemaakt tussen ervaren vrijwilligers enerzijds en nieuwe onervaren vrijwilligers en stagiaires. Voor de ervaren vrijwilligers gelden ruimere regels. Voor stagiaires geldt dat veiligheid voorop staat, hetgeen betekent dat bij een negatief reisadvies stagiaires niet naar Kisumu kunnen voor de stichting.
We zijn bezig om contact te krijgen met andere gelijkaardige organisaties, die vanuit Nederland in Kisumu werkzaam zijn. Het doel is om een eventuele samenwerking tot stand te brengen. In de loop der jaren zijn we bekend geraakt met diverse Stichtingen, die, elk op hun eigen wijze, een positieve bijdrage leveren.

Toekomst
In 2019/2020 beraadt het bestuur zich over de toekomst van de stichting in Kenya. De lopende projecten zullen gecontiuneerd worden. Te denken aan oa. seedball- project, 10 sponsorstudenten & jiggerproject.