browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Beleidsplan

Beleidsplan  2017  –  2018.

Het doel van de stichting is het ondersteunen van projecten in Kisumu in Kenya in het bijzonder voor de (aids-)weeskinderen. De eigen inbreng/ verantwoordelijkheid van de lokale mensen staat hierbij centraal. De gedachte aan Klaartje is en blijft de drijfveer van de stichting. Haar werk en haar denkbeelden blijven onlosmakelijk verbonden met ons werk.

Structuur
Kleinschalig met een bestuur, bestaande uit: Yvonne Derks, Eefje Bekker, Corjanne Hageraats en Theo Lucassen. Toon van den Acker is adviseur en Jacques Derks verzorgt de financiële administratie. De taaktoebedeling is als volgt: Corjanne is de contactpersoon voor de vrijwilligers en de opleidingsinstituten (stagiaires), Eefje onderhoudt de website/ facebook en redigeert de Nieuwsbrief. De overige taken worden ad hoc verdeeld.

Registraties
De stichting is opgericht bij notariële acte in Februari 2002 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als een ANBI een Algemeen Nut Beogende Instelling (fiscaal voordeel voor donateurs). De stichting is opgenomen in het register van het CBF Centraal Bureau Fondsenwerving

Middelen
De stichting houdt zelf geen acties om geld te werven. De stichting heeft in Nederland geen kosten: voor de geringe kosten (b.v. de Nieuwsbrief) zijn afzonderlijke donateurs gevonden. Donaties worden voor 100% ingezet in Kenia. Het streven is  € 24.000,- per jaar te besteden in Kisumu en omgeving. De Nederlandse boekhouding wordt gecontroleerd door Claudette Cuppen r.a. uit Cuijk en werkzaam bij Deloitte

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen personeel in loondienst. In Nederland wordt het werk gedaan door vrijwilligers. In Kenia is vrijwilliger Jessica Donia aanwezig, die voor haar werk voor de stichting een kleine vergoeding ontvangt.

Activiteiten in Kisumu
In Kisumu werkt een vaste vrijwilliger/coördinator: Jessica Donia. Zij beheert de financiën, coördineert de projecten en leidt het lokale bestuur (council). Per 1 oktober 2014 heeft zij een vaste baan op een Internationale school te Kisumu. Het uitvoerende werk wordt voor een groot deel en naar volle tevredenheid gedaan door Richard Achar. Zij werken onder de naam: KLARA FOUNDATION. Deze foundation is in Kenya ingeschreven als SELF HELP GROUP. Voor de uitvoerende werkzaamheden ontvangen de vrijwilligers een vergoeding naast de reiskosten. Wij blijven op de hoogte van de projecten door middel van “Letters of appreciation”/ dankbrieven, mails en rapporten van Jessica en de rapportages van de uitgezonden vrijwilligers. De helpende en controlerende taak van onze uitgezonden vrijwilligers is van groot belang. Per maand wordt de Kenyaanse boekhouding en een maandelijks bankafschrift opgestuurd naar onze Stichting in Beers voor controle.  Begin 2017 heeft zich in Kisumu een council gevormd van 4 betrokken en enthousiaste mensen, die het bestuur zullen adviseren welke werkzaamheden en projecten er uitgevoerd worden in en om Kisumu. Het team bestaat uit : Jessica Donia (voorzitter), Paul Othim (lid en social worker), Beryl Oguto (lid en arts) en Richard Achar (coördinator). De bedoeling is, om naast de lopende projecten, vanaf 2018 lokale organisaties/ scholen/ groepen de kans te geven een projectvoorstel in te dienen bij de Klara Foundation, waarin financiële ondersteuning wordt gevraagd. Hiervoor wordt momenteel het benodigde informatiemateriaal ontwikkeld, een Engelstalige folder/ inschrijfformulier.

 

Activiteiten in Nederland:
Een belangrijke activiteit van de stichting in Nederland is het geven van voorlichting op scholen, bij verenigingen, organisaties, etc. Tenminste eenmaal per jaar geeft de stichting een Nieuwsbrief uit met een oplage van bijna 400 exemplaren.

Sinds kort brengen vrijwilligers vanuit Kisumu zelfgemaakte producten mee, zoals kaarten, speldjes, sleutelhangers. Deze worden verkocht bij voorlichtingsbijeenkomsten, maar nu ook beperkt in enkele (wereld)winkels.

De tweede belangrijke activiteit van de stichting is het werven, selecteren, inwerken en uitzenden van Nederlandse vrijwilligers/stagiaires naar Kisumu. Vrijwilligers gaan minimaal voor een periode van 3 maanden naar Kisumu. Voor het werk in Kenia is Jessica Donia de enige contactpersoon/coördinator en zij bepaalt, soms in overleg met het Nederlandse bestuur, welke projecten worden uitgevoerd, ondersteund en gefinancierd. Vrijwilligers en stagiaires gaan volledig op eigen verantwoordelijkheid naar Kisumu. De stichting stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, ziekte, schade, vermissing van geld en of goederen, etc. Er wordt en onderscheid gemaakt tussen ervaren vrijwilligers enerzijds en nieuwe onervaren vrijwilligers en stagiaires. Voor de ervaren vrijwilligers gelden ruimere regels. Voor stagiaires geldt dat veiligheid voorop staat, hetgeen betekent dat bij een negatief reisadvies stagiaires niet naar Kisumu kunnen voor de stichting.  Helaas is er vanaf 2016 geen stagiaire/vrijwilliger meer naar Kisumu geweest, vanwege dit negatieve reisadvies.

We zijn bezig om contact te krijgen met andere gelijkaardige organisaties, die vanuit Nederland in Kisumu werkzaam zijn. Het doel is om een eventuele samenwerking tot stand te brengen. In de loop der jaren zijn we bekend geraakt met diverse Stichtingen, die, elk op hun eigen wijze, een positieve bijdrage leveren.

In 2017 en begin 2018 beraad het bestuur zich hoe onze uitvoering in Kenia op een andere manier vorm te geven, vanwege veiligheidsrisico’s in Kenia en het uitblijven van hulp van Nederlandse vrijwilligers. Er zal een Keniaanse counsil opgericht worden. Zij zullen meedenken aan structurele oplossingen.

 

Toekomst:
Zolang er sponsors zijn willen we dit mooie werk voorzetten. Zoals Klaartje al mailde: ” Er is hier een tekort aan alles….”. Per 1-1-2014 hebben we officieel afscheid genomen van de fam. Pabari. Zij zijn en blijven ambassadeurs van onze Stichting. Met de komst van Jessica Donia gaan we door met die projecten, die haalbaar blijken en onderzoeken we welke nieuwe projecten kunnen worden uitgevoerd, waarbij de lokale mensen meer betrokken worden.

Scholen en bibliotheken, die onze steun nog nodig hebben, met name in de “vergeten” krottenwijken, worden regelmatig bezocht voor met name deworming, voorlichting, voeding en jiggerprojecten.

Kansen op goed vervolgonderwijs is er slechts in beperkte mate. Onze studenten krijgen alle kans om een goede opleiding te volgen . Als tegenprestatie helpen zij mee bij de projecten van de Stichting, voor zover mogelijk.

Op het platteland zijn geen medische voorzieningen, daarom organiseren we bij voldoende mankracht de goedbezochte medical camps, waar lokale artsen en verpleegkundigen medische en verpleegkundige hulp verlenen of doorverwijzen naar een ziekenhuis in Kisumu

Weduwgroepen zijn vaak geholpen met geiten/ kippen/ voedselpakketjes. Het blijft ons doel om juist die groepen te steunen.

Honderden (fruit)-bomen planten en laten verzorgen door schoolkinderen helpt een beetje mee.

Door de inzet van Richard blijft er aandacht voor de meeste projecten. Echter doordat er veiligheidsrisico’s zijn in Kenia welke naar verwachting op korte termijn niet verminderen, zullen er waarschijnlijk minder vrijwilligers afreizen naar Kisumu, waardoor het uitvoeren van projecten beperkt wordt.

In 2018 zal de stichting zich verder beraden hoe de projecten te continueren met bijdrage van de Keniaanse gemeenschap.

CONCLUSIE: Er is nog zoveel goeds te doen…

Corjanne, Eefje, Toon, Theo, Jacques, Yvonne.